Usługi Kominiarskie Józef Nowakowski
Usługi Kominiarskie Józef Nowakowski - Dane kontaktowe Kominiarz Kalisz - Zakres usług Kominiarz Kalisz - Z kominiarzem bezpieczniej! Kominiarz Kalisz zaprasza do współpracy Przystępne ceny usług kominiarskich Kominiarz Józef Nowakowski cieszy się zaufaniem wielu klientów Usługi Kominiarskie Józef Nowakowski - www.kominiarz.kalisz.pl

Szczelne okna

Pomieszczenia mieszkalne i użytkowe muszą mieć stały dopływ świeżego powietrza, czyli posiadać prawidłową wentylację.

Zapewnienie prawidłowej wentylacji pomieszczeń jest jednym z podstawowych problemów, przed jakimi stają użytkownicy okien charakteryzujących się zbyt dużą szczelnością. Brak odpowiedniej wymiany powietrza wpływa negatywnie na mikroklimat pomieszczeń i w rezultacie prowadzi do ich zawilgocenia.

Wytyczne do rozwiązywania problemów wentylacji pomieszczeń można odnaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) oraz w Polskiej Normie PN-83/B-03430 Az3 2000 "Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania"

Podstawowe zalecenia dotyczące prawidłowej wentylacji:

  • nie wolno zasłaniać kratek wentylacyjnych,
  • nie należy dodatkowo uszczelniać (i tak już szczelnych) okien i drzwi,
  • w przypadku wentylacji grawitacyjnej (naturalnej) należy często wietrzyć pomieszczenia,
  • dobrym wskaźnikiem na długość wietrzenia pomieszczeń (szczególnie zimą) jest para na szybach - należy tak długo pozostawić okno uchylone, aż cała para zniknie,
  • obowiązuje nakaz stosowania nawiewników powietrza.

Aktem prawnym, który zawiera uregulowania dotyczące nawiewników jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, Poz. 1238). Rozporządzenie to obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku i określa, że jedynym prawidłowym sposobem doprowadzania powietrza do pomieszczeń z wentylacją naturalną (grawitacyjną) są "urządzenia nawiewne".

Ponadto obowiązują też przepisy, które regulują parametry nawiewników. Każdy nawiewnik wprowadzany do sprzedaży na polski rynek musi spełniać określone kryteria zgodne z wymaganiami zawartymi w Normie Polskiej PN-B-03430:1983 wraz ze zmianą Az3:2000 "Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania." Norma ta podaje, że strumień objętości powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik (przy różnicy ciśnienia po obu jego stronach 10 Pa) powinien wynosić odpowiednio:

  • od 20 do 50 m³/h – dla wentylacji grawitacyjnej,
  • od 15 do 30 m³/h – dla wentylacji mechanicznej wywiewnej.

Nawiewniki powietrza można montować w oknie lub na ścianie zewnętrznej budynku. Zapewniają one określony przepływ powietrza, w zależności od typu urządzenia.

Ze względu na sposób działania nawiewniki okienne możemy podzielić na trzy podstawowe grupy:

  • Nawiewniki sterowane ręcznie - ilość dostarczanego powietrza zależy od położenia przysłony. Użytkownik reguluje stopień otwarcia nawiewnika, decydując o ilości dostarczanego powietrza.
  • Nawiewniki higrosterowane - sterowane automatycznie. Strumień przepływu powietrza jest uzależniony od zawartości pary wodnej (wilgotności względnej) wewnątrz pomieszczenia.
  • Nawiewniki ciśnieniowe - samoregulujące. Ilość dostarczanego powietrza zależy od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia.
Usługi Kominiarskie Józef Nowakowski
Usługi Kominiarskie Józef Nowakowski Kominiarz Kalisz - Strona główna Kominiarz Kalisz - Oferta Kominiarz Kalisz - Kontakt